Welcome to Our Center

The mission of ESL (in) L.A. is to make true the dream of studying abroad. ESL (in) L.A. is the link between students and prestigious Universities.

ییییUCLA

این دانشگاه یک قسمت از بخش آموزش و پرورش از دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس و یکی ازدانشگاههای پیشرو در جهان میباشد.
UCLA
با دسترسی به مدرسان دانشگاه کایفرنیا منابع وکارشناسان کار وصنایع را تربیت میکند.
UCLA
قابلیت علمی وشغلی و رشد فردی و حرفه ای برای بزرگسالان را فراهم می نماید و هر سال این دانشگاه توسط بیش از 3000 شرکت کننده از بیش از 60 کشور جهان برای تحصیل انتخاب میشوند.

جزئيات بيشتر